Phạt tiền lên đến 1 tỷ đồng nếu Chủ dầu tư chậm làm ” sổ đỏ”

Nghị định 91/2019/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản có hiệu lực ngày 05/01/2019 có quy định về hành vi không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng sẽ bị phạt đến 1 tỷ đồng.

      Theo đó tại Điều 31 của Nghị định này quy định, Tổ chức thực hiện dự án kinh doanh bất động sản không nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất hoặc không cung cấp, cung cấp không đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định khoản 7 Điều 26 của Luật Nhà ở và khoản 4 Điều 13 của Luật Kinh doanh bất động sản thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm như sau:

  • Từ sau 50 ngày đến 06 tháng

+> Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đi với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

  • Từ trên 06 tháng đến 09 tháng

+> Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với trường hp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đi với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

  •  Từ trên 09 tháng đến 12 tháng

+> Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

  • Từ 12 tháng trở lên

+> Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 30 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 500 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm từ 30 đến dưới 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất;

+> Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ đồng đối với trường hợp vi phạm từ 100 căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất trở lên.

      Như vậy, mức thấp nhất là từ 50 ngày đến 6 tháng phạt từ 10 đến 100 triệu đồng; mức vi phạm từ 6 – 9 tháng phạt tối đa 300 triệu đồng; vi phạm từ 9 – 12 tháng phạt tối đa 500 triệu đồng; mức cao nhất là từ 12 tháng trở lên phạt tối đa 1 tỷ đồng.

     Thời gian vi phạm được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà ở, công trình xây dựng, đất cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính; trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn quy định thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.

     Trường hợp trong một dự án mà chủ đầu tư vi phạm ở nhiều mức thời gian khác nhau đối với các căn hộ, công trình xây dựng, thửa đất khác nhau thì tính tiền phạt theo từng mức phạt quy định nêu trên nhưng tổng số tiền phạt không được vượt quá 1 tỷ đồng.

     Bên cạnh việc nộp phạt hành chính, chủ đầu tư buộc phải có biện pháp khắc phục hậu quả bằng việc nộp hồ sơ hoặc cung cấp đầy đủ giấy tờ cho người mua, thuê mua nhà, công trình xây dựng, người nhận chuyển quyền sử dụng đất tự nộp hồ sơ để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận theo quy định.