Mẫu Đơn Tố cáo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

              Hà Nội, ngày …..tháng……..năm 20…

ĐƠN TỐ CÁO

(Về hành vi ………………………… của …………………..)

 

Kính gửi:          CÔNG AN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN………………………………….…

                         VIỆN KIỂM SÁT ……………………………………………………………

 

Họ và tên tôi: ………………………….……………………………………..   Sinh ngày: …………………….…………………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………………                      Nơi cấp: Công an tỉnh………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………….…………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này tố cáo và đề nghị Quý cơ quan tiến hành điều tra, khởi tố hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật của:

Anh (Chị): …………………………………………………………………….    Sinh ngày: ……………………………..………………..

Chứng minh nhân dân số: ……………………………………………….……………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………                     Nơi cấp: …………………………..…………….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………….……………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Vì anh (chị)……………….. đã có hành vi ………………………………………………………………………………………………….…………

Sự việc cụ thể như sau:

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Từ những sự việc trên, có thể khẳng định Anh/Chị…………………..…………..….. đã có hành vi …………………………………. nhằm mục đích ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Qua thủ đoạn và hành vi như trên, Anh/Chị ………………. đã chiếm đoạt tài sản của tôi có giá trị là……………………………

Hành vi của Anh/Chị ………………. có dấu hiệu phạm tội “…………………..” – quy định  của Bộ luật hình sự năm 2015 tại khoản … Điều …….. Tội …………………….. Cụ thể được quy định như sau:

“………………” 

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nay tôi viết đơn này tố cáo anh (chị) ………………….. Kính đề nghị Quý cơ quan giải quyết cho những yêu cầu sau đây:

– Xác minh và khởi tố vụ án hình sự để điều tra, đưa ra truy tố, xét xử anh ……………….. về hành vi …………………………

– Buộc anh (chị) ………………………….…………….. phải trả lại tiền cho tôi.

Tôi cam kết toàn bộ nội dung đã trình bày trên là hoàn toàn đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những điều trình bày trên.

Kính mong được xem xét và giải quyết. Xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                                            Người tố cáo

                                                                                                                                      (ký và ghi rõ họ tên)